CSM-Syd logo

Vedtægter

Vedtægter for den selvejende institution Center for Seksuelt Misbrugte Syd – Frivilligsektion (CSM Syd – Frivilligsektion)


§1  Navn og hjemsted

Den selvejende institution Center for Seksuelt Misbrugte Syd - Frivilligsektion (CSM Syd - Frivilligsektion) drives i samarbejde med KFUM’s Sociale Arbejde i Danmark og arbejder i overensstemmelse med KFUM’s Sociale Arbejdes formålsparagraf.

CSM Syd – Frivilligsektion har en samarbejdsaftale med Center for Seksuelt Misbrugte Syd – Behandlingssektion, og institutionens hjemsted er Odense.

CSM Syd – Frivilligsektion er medlem af Landsorganisationen mod Seksuelle Overgreb.


§ 2 Formål
CSM Syd – Frivilligsektions formål er:

 • at støtte, vejlede og rådgive seksuelt krænkede og deres nærmeste
 • at udfylde en social og netværksskabende rolle i forhold til seksuelt krænkede
 • at bekæmpe seksuelt misbrug ved at synliggøre og modarbejde forhold i samfundet, som legitimerer og opretholder seksuelle overgreb mod børn
 • at søge at gøre det så let som muligt for krænkede at opsøge den rette hjælp
 • at deltage i den offentlige debat


§ 3 Målgruppe

CSM Syd – Frivilligsektion henvender sig til:

 • Alle krænkede mænd og kvinder over 18 år
 • Pårørende til krænkede
 • Fagpersoner, som møder problematikken i deres arbejde


§ 4 Ledelse

CSM Syd - Frivilligsektion ledes af en bestyrelse, der har den overordnede ledelse og det økonomiske ansvar for den selvejende institution.

CSM Syd – Frivilligsektion ledes af en daglig leder, som har det administrative, personalemæssige og faglige ansvar. Lederen skal sikre, at institutionen drives i overensstemmelse med gældende regler for institutionsdrift, KFUM’s Sociale Arbejde i Danmarks formål, institutionens vedtægter, det godkendte budget, samarbejdsaftale og de mål og driftsprocedurer, bestyrelsen fastlægger.
Lederen skal medvirke til at sikre, at bestyrelsen altid har et korrekt beslutningsgrundlag, og at bestyrelsen altid er velorienteret om alle relevante forhold for bestyrelsens arbejde.

CSM Syd – Frivilligsektions daglige leder ansættes og afskediges af bestyrelsen.
Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af en stillingsprofil for den daglige leder.


§ 5 Bestyrelse

 • Bestyrelsen består af 5-8 medlemmer.
  Det tilstræbes, at bestyrelsen er bredt sammensat i forhold til faglig, juridisk, organisatorisk og formidlingsmæssig ekspertise.
 • Mindst ét medlem af bestyrelsen skal have sin daglige gang i CSM Syd – Frivilligsektion som en del af centrets korps af frivillige. Faste brugere af CSM Syd – Frivilligsektion kan ikke udpeges til bestyrelsen.     
  Bestyrelsen fastlægger retningslinjer herfor og er bestemmende i tvivlssager.
 • Bestyrelsen kan udpege op til 2 til suppleanter til bestyrelsen.  Suppleanterne deltager uden stemmeret i bestyrelsens møder.
 • Medlemmerne udpeges for 2 år ad gangen. Efter tur afgår 2 eller 3 i lige år og 3, 4 eller 5 i ulige år. Genvalg kan finde sted.
 • Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig med valg af formand, næsteformand, sekretær samt evt. kasserer. Formanden indkalder til og leder møderne.
 • I tilfælde af, at et medlem udtræder af bestyrelsen, udpeger den siddende bestyrelse det nye medlem, som godkendes af KFUM’s Sociale Arbejde i Danmark.
 • Bestyrelsen holder mindst 4 møder om året. Formanden indkalder bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel og sikrer, at der udsendes dagsorden mindst en uge før mødet.
 • Bestyrelsen skal ekstraordinært indkaldes, når blot et medlem ønsker dette.
 • Bestyrelsen træffer beslutninger ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. CSM Syd – Frivilligsektions daglige leder deltager uden stemmeret i alle møderne.   Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.
 • Bestyrelsen påser, at CSM Syd – Frivilligsektions administrative og økonomiske anliggende varetages under hensyntagen til centrets formål. Indgåelse og ophævelse af aftaler, der rækker ud over den daglige ledelse og drift, kræver bestyrelsens tilslutning.
 • Bestyrelsen påser og godkender det årlige regnskab og udfærdiger en status over centrets aktiviteter i det forløbne år. Regnskab og status sendes til bevillingsgiverne til orientering.
 • Bestyrelsen har mulighed for at nedsætte faste råd eller Ad-hoc grupper efter behov med deltagelse af frivillige, brugere samt personer uden for organisationen og at fastlægge forretningsordner eller udarbejde kommissorium for disse.
 • Bestyrelsen kan arbejde for, at der oprettes en støtteforening for CSM Syd – Frivilligsektion og skal godkende vedtægterne for denne samt påse og godkende støtteforeningens årsregnskab samt budget for det kommende år. Blandt sin midte vælger bestyrelsen for CSM Syd – Frivilligsektion en person, som skal være bestyrelsens kontaktled til støtteforeningen. Denne bliver født medlem af støtteforeningen.  
  Støtteforeningen og CSM Syd – Frivilligsektions bestyrelse skal mødes 1-2 gange årligt, hvor der gensidigt orienteres om året, der er gået, og hvor der ses frem mod det kommende års aktiviteter.
 • Bestyrelsen har mulighed for at udpege en ”protektor” og fastlægge retningslinjer for ”protektorens” virke.
 • Bestyrelsen er ansvarlig for løbende at udvikle samarbejdet med CSM Syd – Behandlingssektion i henhold til den eksisterende samarbejdsaftale, samt for samarbejdet med de øvrige støttecentre i Landsorganisationen mod Seksuelle Overgreb.
 • Bestyrelsen er ansvarlig for at sikre CSM Syd – Frivilligsektions daglige leder, de ansatte samt korpset af frivillige medarbejdere den fornødne faglige viden og uddannelse til at varetage deres virke i centret.


§ 6 Administration

CSM Syd – Frivilligsektions regnskab følger kalenderåret. Årsregnskabet revideres af den af KFUM’s Sociale Arbejde i Danmark udpegede statsautoriserede revisor.
Formanden og CSM Syd – Frivilligsektions daglige leder tegner i fællesskab centret i økonomiske og juridiske forhold.

Der påhviler ikke bestyrelsens medlemmer personligt gældsansvar for den selvejende institutions forpligtelser.
Bestyrelsen er ansvarlig for, at budgettet overholdes og at pengene anvendes til det givne formål.

Formue
CSM Syd – Frivilligsektions formue kan øges med midler, som institutionen modtager i arv eller gave, eller som, bestyrelsen beslutter, skal henlægges til særlige formål.  Midlerne skal sikres på betryggende vis eksempelvis på bankkonti.


§ 7 Samarbejde med CSM Syd – Behandlingssektion

Samarbejdet mellem CSM Syd – Frivilligsektion og CSM Syd – Behandlingssektion er fastlagt i en samarbejdsaftale vedtaget af de to bestyrelser.


§ 8 Ændring af vedtægter

Ændring af vedtægterne for CSM Syd – Frivilligsektion kræver tilslutning fra 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne.


§ 9 Nedlæggelse af den selvejende institution CSM Syd – Frivilligsektion

I tilfælde af CSM Syd – Frivilligsektions opløsning skal institutionens egenkapital efter bestyrelsens nærmere bestemmelse tilfalde en forening eller en fond, der virker indenfor CSM Syd – Frivilligsektions interesseområde og som har et almennyttigt formål.

Det påhviler endvidere bestyrelsen, i tilfælde af beslutning om opløsning af den selvejende institution, at fungere indtil det økonomiske opgør af den selvejende institutions aktiver og passiver er gennemført efter dansk lovs almindelige regler.


Vedtaget på bestyrelsesmøde,
Den 21.6.2010